Transparència

Contacte
Cr. Els Elois, 1
08600 Berga
Tel. 93 823 0375
Correu: info@fundaciolallar.cat
Inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.971.

Treballem amb transparència
Considerem que la transparència ha de ser una de les nostres prioritats. Són molts els donants, empreses i administracions públiques que confien en la nostra tasca, de manera que considerem essencial explicar com destinem els diners que rebem a la Fundació i quin impacte tenen les nostres accions en el col·lectiu que ens ocupa.

D’aquesta manera, complim la LLEI 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la qual s’hi troba el Decret 8/2021, de 9 de febrer, que es troba en vigor des del 3 de març del 2021; i l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la LLEI 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Informació Institucional i organitzativa

Informació institucional

U

Activitats que desenvolupa

U

Missió, visió i valors

Informació organitzativa

U

Patronat

U

Organigrama

U

Equip gestió

U

Principal Normativa Externa

U

Estatuts

U

Codi Ètic

U

Pla d'Igualtat

U

Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe

U

Protocol d’actuacions de prevenció i abordatge de situacions de discriminació per lgtbi-fòbia

Informació econòmica i administrativa

Informació econòmica

U

Comptes Anuals

U

Informe d'auditoria de comptes anuals

Informació administrativa

U

Contractes establerts amb l'administració pública

U

Convenis subscrits amb l'administració pública

U

Subvencions i ajudes públiques concedides

Memòria d’Activitats

U

Memòria 2021

U

Memòria 2022

U

Memòria 2023